Estructura jurídica

L’APA es regeix per uns estatuts en els quals s’especifica el sistema de representació a través de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
L’Assemblea General
És l’òrgan suprem de l’Associació i està integrada per la totalitat dels associats. Es reuneix una vegada a l’any amb caràcter ordinari.
La Junta Directiva
Regeix, administra i representa l’Associació. Està formada pel president, vicepresident, secretari, vicesecretari, tresorer i els vocals. La Junta treballa desinteressadament per tal que l’Associació pugui complir les seves funcions. Actualment està formada pels següents membres:

 • Pilar Font (Presidenta)
 • Marta Román (Vicepresidenta)
 • Eva Brugués (Tresorera)
 • Manela Juncà (Secretària)
 • Emilia Goyoso (Vocal)
 • Manel Granadero (Vocal)
 • Dolors Yuste (Vocal)
 • Consuelo Ortega (Vocal)
 • Martina Prat (Vocal)
 • Pere Rigall (Vocal)
 • Jordi Chevarria (Vocal)
 • Dolors Garcia (Vocal)
 • Josep Buixeda (Vocal)
 • Àngels Vila (Vocal)