Presentació

Què és l’associació de pares
És un organisme de caràcter voluntari. Només en poden ser socis els pares, mares i tutors legals dels alumnes matriculats al Centre. La finalitat de l’Associació és col·laborar amb la Direcció i el Professorat del Centre, aportant iniciatives i suggeriments per a la millor formació de l’alumnat, sempre amb el vist-i-plau del Centre i sense interferir en la marxa de les tasques escolars ni en les decissions del Claustre de professors. L’APA col·labora amb altres associacions de caràcter nacional com la FAPAES (Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya).
Què fem?
L’APA de INS Ramon Muntaner és una associació de pares amb força anys d’existència i, per tant, d’experiència i que compta amb el suport de la gran majoria de pares d’alumnes del Centre. D’aquesta manera pot fer un treball seriós i significatiu pel bon funcionament del Centre en les quatre línies principals d’actuació que tot seguit detallem:
Seguiment del Centre
Reunions periòdiques amb la Direcció i la presència en el Consell Escolar ens permeten conèixer el dia a dia del Centre, les petites o grans dificultats que sorgeixen per fer que el Centre es mantingui en el nivell de qualitat que tots desitgem. Fruit d’aquest seguiment l’APA pot aportar les seves opinions, en els seus suggeriments i els seus recursos per col·laborar amb els professors i Direcció en la tasca que tots ells realitzen pel bé dels nostres fills.
Organització d’activitats complementàries
Conscients que els dissenys curriculars normatius no abasten tots els àmbits de formació acadèmica i humana dels alumnes, l’APA organitza un seguit d’activitats amb la finalitat de complementar la docència que es desenvolupa des del Centre. Aquesta programació es realitza tenint ben presents els criteris i opinions del professorat del Centre així com les opinions i interessos dels propis alumnes.
Activitats culturals
L’APA promou i participa en múltiples activitats de suport a l’activitat acadèmica:

 • Premis literaris i de recerca.
 • Festa de Sant Jordi. Festa de graduació de 2BATX. Actes de final de curs.
 • Xerrades formatives sobre carreres, sortides i incorporació al món laboral.
 • Inversions puntuals per complementar els equipaments de les aules d’informàtica, multimèdia, idiomes, pissarres digitals…
 • Ajudes en activitats esportives, per adquisició de material esportiu.
 • Finançament d’activitats extraescolars: futbol pista, rem, petanca, bàsquet…
 • Suport a la Coral de l’Institut.
 • Suport a la revista del Centre.
 • Col·laboració amb la memòria d’activitats, editada pel Centre.
 • Cursos d’informàtica per als pares.
 • Suport a les activitats de Teatre.
 • Ajudes per als viatges ESO/BTX
 • Parada de llibres el dia de St. Jordi.
 • Col·laboració en el Premi M. Àngels Anglada
Donar suport als pares
Els pares som els membres de l’associació i vers ells es dirigeixen algunes de les actuacions de l’APA, que van des d’iniciatives com facilitar l’adquisició de material escolar a un preu molt raonable, realització de cursos d’informàtica per a pares, organització de xerrades sobre temes que ens preocupen (l’adolescència, el sistema educatiu, l’anorèxia, les drogues, etc.) i que ens permetin reflexionar sobre el nostre paper com a pares, organització de tallers d’informació i de suport a les famílies… S’intenta, sempre, donar resposta a totes aquelles propostes, dubtes, suggeriments que els pares fan arribar a la Junta de l’APA.
Carta salutació APA Curs 2017-2018 »