Us comuniquem que en el DOGC núm. 7509, d’1 de desembre, s’ha fet pública la Resolució ENS/2785/2017, de 28 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director/a de diversos centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

Els centres que es convoquen són els que es relacionen a l’annex 2 de l’esmentada Resolució.

El termini de presentació de sol.licituds és des de l’11 de desembre de 2017 al 12 de gener de 2018.

Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits estan disponibles als serveis territorials del Departament i a l’adreça d’Internet http://educacio.gencat.cat/portaldecentre. Es poden demanar com a màxim 3 centres o ZER, sempre que pertanyin al mateix Servei Territorial.

Com a novetat, a la base 2.3 de la convocatoria s’estableix que la sol·licitud de participació, el projecte de direcció, la declaració de mèrits i, si és procedent la documentació acreditativa dels mèrits al·legats,s’han de presentar preferentment per valisa electrónica.

 

Concurs de directors
Resolució