Estructura jurídica

L’APA es regeix per uns estatuts en els quals s’especifica el sistema de representació a través de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
L’Assemblea General
És l’òrgan suprem de l’Associació i està integrada per la totalitat dels associats. Es reuneix una vegada a l’any amb caràcter ordinari.
La Junta Directiva
Regeix, administra i representa l’Associació. Està formada pel president, vicepresident, secretari, vicesecretari, tresorer i els vocals. La Junta treballa desinteressadament per tal que l’Associació pugui complir les seves funcions. Actualment està formada pels següents membres:

  • Pilar Font (Presidenta)
  • Marta Román (Vicepresidenta)
  • Eva Brugués (Tresorera)
  • Manela Juncà (Secretària)
  • Ester Ruiz (Vocal)
  • Emilia Gayoso (Vocal)
  • Dolors Yuste (Vocal)
  • Manel Granadero (Vocal)
  • Consuelo Ortega (Vocal)